Polityka społeczna – czym jest?

Polityka społeczna jest to, zespół długotrwałych działań realizowanych przez władze rządowe i organizacje pozarządowe i polega na działaniach mających na celu zaspokojenie potrzeb społeczeństw i rozwiązywaniu problemów społecznych. Polityka społeczna to tak, że dziedzina nauk społecznych zajmująca się zagadnieniami prawnymi, politycznymi socjologicznymi, ekonomicznymi w następujących obszarach: polityka demograficzna (ludnościowa) i polityka rodzinna, polityka edukacyjna (oświatowa), polityka ochrony zdrowia. polityka mieszkaniowa, polityka migracyjna, polityka zatrudnienia (przeciwdziałanie bezrobociu, kształtowanie płac i warunków bezpieczeństwa pracy), polityka zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej, polityka ochrony środowiska naturalnego, polityka prewencji i zwalczania zjawisk patologii. Celem polityki społecznej – jest bezpieczeństwo socjalne, – które swym zakresem zapewnia utrzymanie i usługi w sytuacji choroby, bezrobocia, starości, śmierci, bezrobocia. Inny cel to: inwestycje w człowieka- swym zakresem obejmuje rozwój i kształcenie ludzi, którzy tego potrzebują zwłaszcza młodego pokolenia, ale też osób, które utraciły zatrudnienie. Ważny też jest ład społeczny- jest podstawą osiągnięcia celu stabilizacji życiowej ludzi, obejmuje naukę oraz promocję tolerancji. Celem polityki społecznej jest również poleżenie nacisku na życie rodzinne, wartość związku między osobami odmiennej płci, poczucie bezpieczeństwa tak, aby wychować przyszłe generacje Polaków. Państwo poprzez realizacje zadań polityki społecznej udziela wsparcia nie tylko materialnego rodzinom ubogim, ale i społecznego, edukacyjnego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.